Nieuws

Aanvang van de werken van de nieuwbouw GAW (Groep van assistentiewoningen)

17/05/2019

Ons Woonzorgcentrum telt 13 serviceflats. Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen. De werken zullen vermoedelijk kunnen starten in de tweede helft van 2019.

Start kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg

15/05/2019

Binnen woonzorgcentrum Sint-Felix trachten onze medewerkers dagelijks te streven naar een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening naar onze bewoners toe. Vanuit de missie van het woonzorgcentrum willen we dag na dag blijven groeien in onze opdracht om voor de bewoner een aangenaam verblijf te creëren. Daarom maken we sinds begin 2019 gebruik van PREZO Woonzorg.

PREZO Woonzorg is een integraal bewonersgericht kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering en certificering in de woonzorg. Het model is ontwikkeld door stichting Perspekt, een Nederlands toonaangevend en geaccrediteerd kwaliteitsinstituut voor de langetermijnzorg. Perspekt en Zorgnet Vlaanderen ontwikkelden samen PREZO Woonzorg, specifiek aangepast aan de Vlaamse context. PREZO staat voor PREstatiemodel in de ZOrg.

 

Centraal staan de prestaties die de medewerkers en de organisatie leveren aan de bewoner. Alles draait rond de meerwaarde die bewoners ondervinden. PREZO Woonzorg is een instrument voor zowel de medewerkers in de dagelijkse praktijk als beleidsmakers en bestuurders. De prestaties zijn één voor één uitgewerkte thema’s, zodat een team of een afdeling er bepaalde prestaties kan uitlichten om daarvoor specifiek naar verbetering te streven. Voorbeelden van thema’s zijn; “verzorgd lichaam”, “voeding en vocht”, “zinvolle invulling van de dag”, ...,“deskundigheid van de medewerker”.

Procesbegeleiding mondhygiƫne

15/05/2019

Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra gaat uit van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en wil de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden, de kennis over gezondheidsthema’s verhogen en expliciet aandacht geven aan preventiethema’s.

Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder Leven’.

De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om woonzorgcentra hierin te ondersteunen. In een eerste fase zet het project in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. Woonzorgcentrum Sint-Felix heeft een dossieraanvraag ingediend voor het thema mondhygiëne.

Het thema mondhygiëne werd in de kwaliteitsplanning van het najaar opgenomen met als doel de medewerkers extra te sensibiliseren om een goede mondhygiëne bij de bewoners na te streven. Tevens is het de bedoeling om ook aan de residenten (én hun familie) blijvende aandacht te vragen voor een goede mondhygiëne. 

Met dit project van procesbegeleiding wensen we meer gewicht in de schaal te leggen om het thema rond mondzorg op een systematische manier bij de medewerkers op de werkvloer én bij de bewoners te verankeren.

Pilootstudie kwaliteitsindicator palliatieve zorg, levenseindezorg en voorafgaande zorgplanning

01/05/2019

De onderzoeksgroep “Zorg Rond het Levenseinde” (VUB) startte in samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid een project rond de uitbouw van een kwaliteitsindicator rond levenseindezorg. Naar aanleiding van het bestaande kwaliteitsindicatorenproject voor de palliatieve teams thuis en in het ziekenhuis ontwikkelden de onderzoekers een zelfevaluatie instrument op basis van vragenlijsten om de kwaliteit van voorafgaande zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg te meten en te verbeteren in het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum Sint-Felix heeft dit voorjaar deelgenomen aan deze pilootstudie. Voor dit project werden zowel de bewoners als de medewerkers bevraagd, alsook de naasten van de overleden bewoners van het voorbije halfjaar. Binnen onze interne stuurgroep kwaliteitszorg gaan wij actief aan de slag met de resultaten van deze pilootstudie.

ondersteund door