Hartelijk welkom op onze website.

Woonzorgcentrum Sint-Felix ligt in het centrum van het landelijke Herne, in het hartje van het Pajottenland. Onze gebouwen geven uitzicht op de groene en landelijke Aerebeek-vallei. 
Als woonzorgcentrum willen wij een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu bieden aan zowel valide, semi-valide als zwaar zorgbehoevende ouderen. Dit kan via ons aanbod van verschillende woonzorgvormen in overeenstemming met de wensen en de behoeften van de bewoners en hun naasten. Zo scheppen wij de kans tot het behouden en/of ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van de bewoner, waarbij zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle dagbesteding worden aangeboden. 
Via deze weg willen wij u informeren over het reilen en zeilen binnen ons woonzorgcentrum. Indien u, na het raadplegen van onze website nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

 

60
woongelegenheden
63
medewerkers
2
afdelingen
4
kortverblijf kamers
13
assistentiewoningen

 

Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen. 

Zorgaanbod

Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 60 woongelegenheden, verdeeld over 2 afdelingen. 14 woongelegenheden richten zich tot valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven.
46 woongelegenheden richten zich tot zwaar zorgbehoevende ouderen die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om thuis te blijven. 

 

Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

 

Assistentiewoningen

Binnen onze 13 assistentiewoningen kunnen ouderen zelfstandig wonen en volgens wens of in geval van nood beroep doen op onze crisis- en overbruggingszorg, maaltijden en andere services. Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen.

 

Ontmoetingscentrum voor ouderen

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de bewoners en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-bewoners of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs. Zo hebben wij op een heden een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn om oudere burgers uit omstreken ‘s middags gezellig te laten tafelen in onze cafetaria.

 

Meer over ons zorgaanbod | Dagprijzen |  Historiek     

Missie

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de grenzen van het wettelijk kader, onze opdracht.

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen. Met waardering voor het unieke van elke mens bieden we hen begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al hun betekenisvolle relaties.

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu. Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie.

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, betrekken we de familieleden als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Vacatures

Verpleegkundige (Voltijds)
 • Nieuws

  • Bezoekersregeling in kader van coronamaatregelen vanaf donderdag 1 oktober

   01/10/2020
   Beste, De voorbije maand bewoog er heel wat m.b.t. coronaregels, -feiten en -cijfers: De overheid stond een vergroting van ieders bubbel toe, niettegenstaande piekende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisopnames; wat leidde tot verontwaardiging bij velen. Virologen pleiten net voor het beperken van het aantal contacten. Scholen gingen terug open met intensere contacten bij kinderen en jongvolwassenen. Ook al worden zij vermoedelijk minder ernstig ziek, toch bestaat het gevaar dat zij oudere generaties aansteken wanneer de barrières tussen generaties verdwijnen. Bij meer en meer mensen in onze maatschappij slaat “coronamoeheid” toe, met als gevolg dat zij bepaalde maatregelen minder gaan respecteren. Het aantal besmettingen in de woonzorgcentra valt op dit moment nog mee, doch nationaal wordt in de laatste dagen ook in deze woonvorm een stijging van het aantal infecties vastgesteld. Hoewel wij naar aanleiding van ieders sociale noden graag de bezoekersregeling in ons woonzorgcentrum verder zouden versoepelen, zullen wij – rekening houdend met het bovenstaande – de huidige bezoekersregeling aanhouden op één kleine aanpassing na (zie hierna) omwille van het wegvallen van buitencontacten door de minder goede weersomstandigheden. Op heden (donderdag 1 oktober 2020) geldt onderstaande bezoekersregeling: Twee bezoekers [= partner, (schoon-)kind, mentor] per dag zijn toegestaan tussen 14u00 en 19u00, ook in het weekend. De bezoeker kan vanaf heden ook de broer/zus of een kleinkind van onze resident zijn. Gelieve echter het aantal verschillende contacten te beperken; hoe minder verschillende bezoekers hoe kleiner de kans op besmetting. Vanaf het betreden van het terrein van het woonzorgcentrum draagt de bezoeker een mondneusmasker gedurende het hele bezoek (ook op de kamer!). Bij het binnenkomen van het woonzorgcentrum ter hoogte van de inkom, wast én ontsmet de bezoekers éérst de handen in het sanitair. De bezoeker registreert zich nadien. De bezoeker houdt afstand ( = 1,5 meter) van elke bewoner, andere bezoekers en medewerkers! Bezoekers, of leden van de bubbel van die bezoekers, mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen, de laatste 14 dagen niet teruggekeerd zijn uit een rode zone (buitenland) tenzij ze een negatieve test hebben en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.? Het is toegestaan dat de bezoeker in het woonzorgcentrum de bewoner naar buiten begeleidt en samen een toertje wandelt op het domein van wzc Sint-Felix, op voorwaarde dat: de bezoeker en de bewoner wandelen (al dan niet met rollator of rolstoel) énkel met twee (of max. 3 personen in geval er 2 bezoekers zijn). De bezoeker en de bewoner slaan geen babbeltje met andere bewoners of bezoekers. Bij het terug naar binnenkomen van het woonzorgcentrum ontsmetten zowel de bewoner als de bezoeker de handen. De bewoner dient geen mondneusmasker te dragen. Tijdens het bezoek dient de bewonerskamer zoveel als mogelijk verlucht te worden. De bezoeker zet het raam op kiepstand of zorgt er minstens voor dat de verluchtingsrooster boven het raam open staat. Het bezoek respecteert het tijdstip én de werking van het maaltijdgebeuren ‘s avonds (tussen 16u45 – 17u45) waarbij de bewoner zijn maaltijd nuttigt in de gemeenschappelijke eetzaal (met uitzondering van bedlegerige bewoners). Huisdieren worden nog niet toegelaten in het woonzorgcentrum. Deze mogen buiten wél op bezoek komen bij de bewoner op voorwaarde dat de bewoner bij het naar binnenkomen van het woonzorgcentrum meteen zijn/haar handen wast ter hoogte van het sanitair in de inkom. Bezoeken door de bewoner aan de thuiscontext, blijven voorlopig nog uitgesloten. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met ons woonzorgcentrum.  
   Lees verder...
  • Jaarlijkse barbecue

   16/06/2020
   In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue. Van harte welkom in onze feesttent van 11u30 tot 16u00. De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze residenten. Gezien de coronacrisis in de eerste helft van dit jaar wordt de barbecue dit jaar uitzonderlijk geannuleerd.
   Lees verder...
  • TevredenheidsenquĂȘte bewoners

   13/12/2019
   Tevredenheidsenquête bewoners woonzorgcentrum (excl. kortverblijf en assistentiewoningen): 4,54/5
   Lees verder...
lid van  
ondersteund door