Hartelijk welkom op onze website.

Woonzorgcentrum Sint-Felix ligt in het centrum van het landelijke Herne, in het hartje van het Pajottenland. Onze gebouwen geven uitzicht op de groene en landelijke Aerebeek-vallei. 
Als woonzorgcentrum willen wij een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu bieden aan zowel valide, semi-valide als zwaar zorgbehoevende ouderen. Dit kan via ons aanbod van verschillende woonzorgvormen in overeenstemming met de wensen en de behoeften van de bewoners en hun naasten. Zo scheppen wij de kans tot het behouden en/of ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van de bewoner, waarbij zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle dagbesteding worden aangeboden. 
Via deze weg willen wij u informeren over het reilen en zeilen binnen ons woonzorgcentrum. Indien u, na het raadplegen van onze website nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

 

60
woongelegenheden
63
medewerkers
2
afdelingen
4
kortverblijf kamers
13
assistentiewoningen

 

Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen. 

Zorgaanbod

 

Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 60 woongelegenheden, verdeeld over 2 afdelingen. 14 woongelegenheden richten zich tot valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven.
46 woongelegenheden richten zich tot zwaar zorgbehoevende ouderen die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om thuis te blijven. 

 
 

Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

 
 

Assistentiewoningen

Binnen onze 13 assistentiewoningen kunnen ouderen zelfstandig wonen en volgens wens of in geval van nood beroep doen op onze crisis- en overbruggingszorg, maaltijden en andere services. Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen.

 
 

Ontmoetingscentrum voor ouderen

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de bewoners en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-bewoners of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs. Zo hebben wij op een heden een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn om oudere burgers uit omstreken ‘s middags gezellig te laten tafelen in onze cafetaria.

 

 

Meer over ons zorgaanbod | Dagprijzen |  Historiek     

 

Missie

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de grenzen van het wettelijk kader, onze opdracht.

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen. Met waardering voor het unieke van elke mens bieden we hen begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al hun betekenisvolle relaties.

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu. Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie.

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, betrekken we de familieleden als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

 

 

 

Vacatures

Zorgkundige (Voltijds)
 • Nieuws

  • Aanvang van de werken van de nieuwbouw GAW (Groep van assistentiewoningen)

   17/05/2019
   Ons Woonzorgcentrum telt 13 serviceflats. Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen. De werken zullen vermoedelijk kunnen starten in de tweede helft van 2019.
   Lees verder...
  • Start kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg

   15/05/2019
   Binnen woonzorgcentrum Sint-Felix trachten onze medewerkers dagelijks te streven naar een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening naar onze bewoners toe. Vanuit de missie van het woonzorgcentrum willen we dag na dag blijven groeien in onze opdracht om voor de bewoner een aangenaam verblijf te creëren. Daarom maken we sinds begin 2019 gebruik van PREZO Woonzorg. PREZO Woonzorg is een integraal bewonersgericht kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering en certificering in de woonzorg. Het model is ontwikkeld door stichting Perspekt, een Nederlands toonaangevend en geaccrediteerd kwaliteitsinstituut voor de langetermijnzorg. Perspekt en Zorgnet Vlaanderen ontwikkelden samen PREZO Woonzorg, specifiek aangepast aan de Vlaamse context. PREZO staat voor PREstatiemodel in de ZOrg.   Centraal staan de prestaties die de medewerkers en de organisatie leveren aan de bewoner. Alles draait rond de meerwaarde die bewoners ondervinden. PREZO Woonzorg is een instrument voor zowel de medewerkers in de dagelijkse praktijk als beleidsmakers en bestuurders. De prestaties zijn één voor één uitgewerkte thema’s, zodat een team of een afdeling er bepaalde prestaties kan uitlichten om daarvoor specifiek naar verbetering te streven. Voorbeelden van thema’s zijn; “verzorgd lichaam”, “voeding en vocht”, “zinvolle invulling van de dag”, ...,“deskundigheid van de medewerker”.
   Lees verder...
  • Procesbegeleiding mondhygiëne

   15/05/2019
   Het project procesbegeleiding voor preventie binnen woonzorgcentra gaat uit van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en wil de lichamelijke en geestelijke gezondheid van bewoners bevorderen, de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk houden, de kennis over gezondheidsthema’s verhogen en expliciet aandacht geven aan preventiethema’s. Het project kadert in de nieuwe preventieve gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder Leven’. De Vlaamse overheid stelt procesbegeleiders ter beschikking om woonzorgcentra hierin te ondersteunen. In een eerste fase zet het project in op val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca. Woonzorgcentrum Sint-Felix heeft een dossieraanvraag ingediend voor het thema mondhygiëne. Het thema mondhygiëne werd in de kwaliteitsplanning van het najaar opgenomen met als doel de medewerkers extra te sensibiliseren om een goede mondhygiëne bij de bewoners na te streven. Tevens is het de bedoeling om ook aan de residenten (én hun familie) blijvende aandacht te vragen voor een goede mondhygiëne.  Met dit project van procesbegeleiding wensen we meer gewicht in de schaal te leggen om het thema rond mondzorg op een systematische manier bij de medewerkers op de werkvloer én bij de bewoners te verankeren.
   Lees verder...
lid van  
ondersteund door