Hartelijk welkom op onze website.

Woonzorgcentrum Sint-Felix ligt in het centrum van het landelijke Herne, in het hartje van het Pajottenland. Onze gebouwen geven uitzicht op de groene en landelijke Aerebeek-vallei. 
Als woonzorgcentrum willen wij een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu bieden aan zowel valide, semi-valide als zwaar zorgbehoevende ouderen. Dit kan via ons aanbod van verschillende woonzorgvormen in overeenstemming met de wensen en de behoeften van de bewoners en hun naasten. Zo scheppen wij de kans tot het behouden en/of ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van de bewoner, waarbij zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle dagbesteding worden aangeboden. 
Via deze weg willen wij u informeren over het reilen en zeilen binnen ons woonzorgcentrum. Indien u, na het raadplegen van onze website nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

 

60
woongelegenheden
63
medewerkers
2
afdelingen
4
kortverblijf kamers
13
assistentiewoningen

 

Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen. 

Zorgaanbod

Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 60 woongelegenheden, verdeeld over 2 afdelingen. 14 woongelegenheden richten zich tot valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven.
46 woongelegenheden richten zich tot zwaar zorgbehoevende ouderen die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om thuis te blijven. 

 

Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

 

Assistentiewoningen

Binnen onze 13 assistentiewoningen kunnen ouderen zelfstandig wonen en volgens wens of in geval van nood beroep doen op onze crisis- en overbruggingszorg, maaltijden en andere services. Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen.

 

Ontmoetingscentrum voor ouderen

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de bewoners en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-bewoners of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs. Zo hebben wij op een heden een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn om oudere burgers uit omstreken ‘s middags gezellig te laten tafelen in onze cafetaria.

 

Meer over ons zorgaanbod | Dagprijzen |  Historiek     

Missie

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de grenzen van het wettelijk kader, onze opdracht.

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen. Met waardering voor het unieke van elke mens bieden we hen begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al hun betekenisvolle relaties.

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu. Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie.

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, betrekken we de familieleden als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Vacatures

Verpleegkundige (Voltijds)
 • Nieuws

  • Nieuwe bezoekersregeling in kader van maatregelen

   27/05/2020
   Beste bezoeker, De federale overheid berichtte dat bezoek aan woonzorgcentra strikt genomen – mits strenge maatregelen – opnieuw mogelijk is vanaf maandag 18 mei. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid stelde echter dat een bezoekersregeling maar in voege kan treden op het moment het woonzorgcentrum alle nodige voorbereidingen heeft kunnen treffen op vlak van logistiek, infrastructuur, beschermingsmateriaal, personeel en communicatie. We hebben alles in het werk gesteld om bezoek toe te laten met het oog op de veiligheid van onze bewoners en de veiligheid van onze medewerkers. Daarom volgende algemene maatregelen voor het bezoek én de bewoner: Bezoek kan enkel plaatsvinden indien bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.   Bezoekers dragen verplicht een eigen (chirurgisch of stoffen) mondneusmasker. ‘Het vermijden van transmissie van het coronavirus’ blijft centraal staan. Daarom trachten we als woonzorgcentrum om bezoek énkel via raamcontacten of op het voorplein te voorzien (met uitzondering van palliatieve bewoners). Tijdens het bezoek kunnen geen voorwerpen/materialen/voedingswaren/... rechtstreeks aan de bewoner overhandigd worden. Hiervoor blijft de bestaande regeling gelden via het onthaal.  Gezien het ‘buitencontact’ wordt per bezoekmoment bezoek toegestaan van meerdere bezoekers die – in termen van de Nationale Veiligheidsraad – tot één “bubbel” behoren.   Bezoeken door de bewoner aan de thuiscontext, blijven voorlopig uitgesloten.   Vervolgens maken we qua bezoekersregeling een onderscheid tussen: Mobiele bewoners (komen zelfstandig naar buiten en gaan zelfstandig naar binnen) waar bezoek mogelijk is vanaf vrijdag 22 mei. Deze bewoners kunnen onderling met hun familieleden(/naasten) telefonisch een afspraak regelen. Bezoek voor hen zal doorgaan op het voorplein van het woonzorgcentrum. Om tijdens het bezoek de verplichte afstand ( = social distancing = 1,5 meter) te vrijwaren, werden de nodige dranghekkens op het voorplein voorzien (bewoner binnen de beveiligde zone, het bezoek erbuiten). De familie neemt aan een dranghekken plaats ter hoogte van een bevestigd A3-document met de boodschap “Contactpunt bezoeker”. De bewoner kan recht tegenover diens familie gaan neerzitten op een voorziene tuinstoel. Bezoek is enkel toegestaan tussen 14u30-16u30 met een contactduur van 20 minuten. De mobiele bewoner kan wel meermaals per week met diens bezoek afspreken op het voorplein. De bewoner en de familie wordt gevraagd, in geval van slecht weer, onderling een nieuwe afspraak te regelen.   Niet mobiele bewoners waar bezoek mogelijk is vanaf maandag 25 mei. Enkel op afspraak: een afspraak regelen is enkel mogelijk indien de mentor van de bewoner een afspraak maakt via mail met Kathleen of Christine voor het gelijkvloers en met Kimberly, Ann of Leslie voor het verdiep. We willen benadrukken dat enkel deze personen zicht hebben op de effectieve planning van de bezoekersregeling. De mentor van elke bewoner werd gemaild met de contactgegevens van bovengenoemde personen. Indien u een afspraak wenst te maken met een bewoner, dient u zich dus eerst te richten tot de mentor van de bewoner. Voor de bewoners van het gelijkvloers zal het bezoek plaatsvinden via een raamcontact op de kamer van de bewoner. Tijdens het raamcontact wordt er een plexiglas voorzien tussen de bewoner en het bezoek. Voor de bewoners van het verdiep zal bezoek plaatsvinden via een raamcontact ter hoogte van het animatielokaal (of in open lucht). Om de continuïteit in onze zorg- en dienstverlening te kunnen blijven garanderen, zal bezoek enkel tijdens de weekdagen mogelijk zijn tussen 10u45-11u15 of 14u15-14u45. Per tijdstip kunnen 2 bewoners bezoek ontvangen. Per dag zullen dus 4 bewoners bezoek kunnen ontvangen met een effectieve contacttijd van 20 minuten.   Tot slot bezorgen we nog deze oproep: blijf ons mits een strikte naleving helpen om besmetting te voorkomen en het Covid-19 virus buiten te houden. Immers zal het niemand onbekend zijn tot welke drama’s het leidt wanneer het virus het woonzorgcentrum binnendringt en daar toeslaat. Indien wij merken dat bepaalde maatregelen niet strikt opgevolgd worden, kunnen wij in functie van zowel het belang voor de bewoners als in het belang van de medewerkers de mogelijkheid tot bezoek terugschroeven.   Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen. Bedankt voor al uw geleverde én nog toekomstige inspanningen!
   Lees verder...
  • Jaarlijkse barbecue

   30/12/2019
   In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue.  Van harte welkom in onze feesttent van 11u30 tot 16u00.  De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze residenten.
   Lees verder...
  • TevredenheidsenquĂȘte bewoners

   13/12/2019
   Tevredenheidsenquête bewoners woonzorgcentrum (excl. kortverblijf en assistentiewoningen): 4,54/5
   Lees verder...
lid van  
ondersteund door