Hartelijk welkom op onze website.

Woonzorgcentrum Sint-Felix v.z.w. is - zoals ze in Herne graag zeggen -  “EFFENAF!” goed gelegen in het centrum van Herne en dit in ons prachtige Pajottenland!

Onze deskundige medewerkers staan elke dag klaar om onze 60 bewoners en 4 gebruikers in kortverblijf te ondersteunen op het vlak van wonen, leven en zorg. Hiervoor bieden wij 59 eenpersoonskamers, 2 tweepersoonskamers en 1 zorgstudio. 

Sint-Felix beschikt daarnaast over 42 assistentiewoningen waarvan sinds kort 38 nieuwbouw woongelegenheden. Deze woonvorm biedt senioren van Herne en ruime omgeving zelfstandigheid, service én veiligheid onder de majestueuze kerktoren van ons dorp. Dankzij de directe nabijheid van het centrum kunnen ze te voet naar een leuke brasserie, een gezellige buurtwinkel of zelfs naar het marktje op woensdag. Door de warme omgang én de vele leuke activiteiten - in samenwerking met onze talrijke vrijwilligers - voelen onze bewoners zich hier thuis!

WZC Sint-Felix … EFFENAF! de moeite.

 

                                                                                                                                            Lid van:

                                                                                                    

 

Ons Hart klopt voor u!


“Ons hart klopt voor u” is een initiatief van Zorgnet-Icuro, de koepel- en netwerkorganisatie van vzw-zorgvoorzieningen in Vlaanderen, waartoe ook wzc Sint-Felix behoort. Ouderenzorgvoorzieningen met het label “Ons hart klopt voor u” bieden kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke ouderenzorg aan. Elke zorgvoorziening onderschrijft dezelfde 6 engagementen, waarbij mens én zorg centraal staan. Zo gaan we voor echte levenskwaliteit. Want doordat ons hart klopt voor ouderenzorg, klopt het plaatje ook voor u.Ons hart klopt voor u!

                                        

Meer informatie vindt u op https://onshartkloptvooru.be/

Zorgaanbod

Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 60 woongelegenheden, verdeeld over 2 afdelingen.

Wij richten ons tot zorgbehoevende ouderen die het om gezondheidsredenen en sociale redenen bijzonder moeilijk hebben om zelfstandig thuis te blijven.

 

Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

 

Assistentiewoningen

Alle 42 assistentiewoningen zijn moderne, aangepaste appartementen voor 65-plussers (uitzonderlijk jonger dan 65 jaar) waar zij zelfstandig kunnen wonen en volgens wens of in geval van nood beroep kunnen doen op onze crisis- en overbruggingszorg, maaltijden en andere services. Alle informatie over deze woonvorm en onze dienstverlening vindt u in onze informatiebrochure, terug te vinden via onderstaande link: 

http://www.sintfelix.be/templates/sintfelix/documents/6315f6cc22ef6.pdf

 

 

Ontmoetingscentrum voor ouderen

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de bewoners en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-bewoners of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs. Zo hebben wij op een heden een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn om oudere burgers uit omstreken ‘s middags gezellig te laten tafelen in onze cafetaria.

 

Meer over ons zorgaanbod | Dagprijzen |  Historiek     

Missie

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de grenzen van het wettelijk kader, onze opdracht.

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen. Met waardering voor het unieke van elke mens bieden we hen begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al hun betekenisvolle relaties.

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu. Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie.

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, betrekken we de familieleden als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Vacatures

Financieel adviseur (Voltijds)
 • Nieuws

  • Huidige coronamaatregelen

   29/11/2022
   Beste, Op heden is het in de woonzorgcentra niet meer verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Dit blijft evenwel sterk aanbevolen. Medewerkers dienen nog wél een chirurgisch mondneusmasker te dragen tijdens intensieve en directe zorgcontacten.   Bewoners die echter wensen dat medewerkers en/of bezoekers gedurende het hele contactmoment op de bewonerskamer een chirurgisch mondneusmasker blijven dragen, kunnen dat vragen. Deze vraag zal genoteerd worden in het woonzorgleefplan én gerespecteerd worden. Op het ogenblik in ons woonzorgcentrum één of meerdere bewoners besmet raken met COVID-19 worden alle bewoners en naasten hiervan op de hoogte gebracht. De desbetreffende bewoner(s) en naasten worden ingelicht over de bijkomende voorzorgsmaatregelen. 
   Lees verder...
  • Werking met kwaliteitssysteem Menso

   21/06/2022
   Binnen woonzorgcentrum Sint-Felix trachten onze medewerkers dagelijks voor de bewoners te streven naar een kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening. De evaluatie van onze huidige zorg- en dienstverlening is de eerste stap om het leven, het wonen en de zorg in ons woonzorgcentrum op een continue manier te kunnen verbeteren. Voor deze evaluatie maken we als woonzorgcentrum sinds 2019 gebruik van "Menso", een kwaliteitssysteem op maat van de Vlaamse woonzorgcentra.                                                                                 Voor de evaluatie vinden we de mening van onze bewoners heel belangrijk, zoniet het allerbelangrijkste! Om die reden is Menso inmiddels een vast agendapunt op de gebruikersraad. Tijdens de gebruikersraden kunnen alle geïnteresseerde bewoners vrij hun mening geven over de thema’s die ter sprake komen. De bewoners mogen steeds zelf verbeteracties voorstellen! Ook de medewerkers worden actief betrokken bij de evaluatie van onze aangeboden zorg- en dienstverlening. Na de evaluaties worden voor de uitgesproken werkpunten verbeteracties uitgewerkt worden door onze stuurgroep kwaliteitszorg. Deze stuurgroep bestaat uit de directie, de hoofdverpleegkundigen en de kwaliteitscoördinator.
   Lees verder...
  • Jaarlijkse barbecue

   15/06/2022
   In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue. De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze bewoners.  Gezien de coronacrisis wordt de BBQ - veiligheidshalve - ook in 2022 geannuleerd.
   Lees verder...
lid van  
ondersteund door