Hartelijk welkom op onze website.

Woonzorgcentrum Sint-Felix ligt in het centrum van het landelijke Herne, in het hartje van het Pajottenland. Onze gebouwen geven uitzicht op de groene en landelijke Aerebeek-vallei. 
Als woonzorgcentrum willen wij een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu bieden aan zowel valide, semi-valide als zwaar zorgbehoevende ouderen. Dit kan via ons aanbod van verschillende woonzorgvormen in overeenstemming met de wensen en de behoeften van de bewoners en hun naasten. Zo scheppen wij de kans tot het behouden en/of ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van de bewoner, waarbij zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle dagbesteding worden aangeboden. 
Via deze weg willen wij u informeren over het reilen en zeilen binnen ons woonzorgcentrum. Indien u, na het raadplegen van onze website nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

 

60
woongelegenheden
63
medewerkers
2
afdelingen
4
kortverblijf kamers
13
assistentiewoningen

 

Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen. 

Zorgaanbod

Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 60 woongelegenheden, verdeeld over 2 afdelingen. 14 woongelegenheden richten zich tot valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven.
46 woongelegenheden richten zich tot zwaar zorgbehoevende ouderen die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om thuis te blijven. 

 

Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

 

Assistentiewoningen

Binnen onze 13 assistentiewoningen kunnen ouderen zelfstandig wonen en volgens wens of in geval van nood beroep doen op onze crisis- en overbruggingszorg, maaltijden en andere services. Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen.

 

Ontmoetingscentrum voor ouderen

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de bewoners en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-bewoners of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs. Zo hebben wij op een heden een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn om oudere burgers uit omstreken ‘s middags gezellig te laten tafelen in onze cafetaria.

 

Meer over ons zorgaanbod | Dagprijzen |  Historiek     

Missie

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de grenzen van het wettelijk kader, onze opdracht.

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen. Met waardering voor het unieke van elke mens bieden we hen begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al hun betekenisvolle relaties.

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu. Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie.

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, betrekken we de familieleden als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Vacatures

Verpleegkundige (Voltijds)
 • Nieuws

  • Bezoekersregeling in kader van coronamaatregelen vanaf woensdag 8 juli

   07/07/2020
   Beste bewoner, Beste familielid van bewoner, In kader van de coronamaatregelen voor ouderenzorgvoorzieningen - die uitgevaardigd worden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - vindt u onze bezoekersregeling in Sint-Felix: De huidige bezoekersregeling in het woonzorgcentrum: Wie kan op bezoek komen? De bezoeker is de partner van de bewoner, een (schoon-) kind van de bewoner en/of de mentor van de bewoner. Bezoek kan enkel plaatsvinden indien bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is. Bezoek in open lucht blijft de voorkeur genieten. Ondanks de bezoekersregeling willen we mobiele bewoners en hun familieleden/naasten vragen onderling verder af te spreken om mekaar te zien ter hoogte van de met dranghekkens afgebakende zone op het voorplein van het woonzorgcentrum. Bezoek in het woonzorgcentrum ( = partner, [schoon-] kind en/of mentor) is voortaan elke dag mogelijk, dus ook in het weekend. Per dag wordt 1 bezoeker toegelaten op de kamer van de bewoner tussen 14u00-19u00 met een duurtijd van maximum 2 uur. Per dag mag een andere bezoeker ( = [schoon-] kind) langskomen in het woonzorgcentrum. De familieleden spreken onderling af wie er op welke dag op bezoek komt. Gezien we alle bewoners en andere familieleden ( = zussen, broers, [achter-] kleinkinderen, ... ) of naasten de kans willen geven mekaar te zien, gelden volgende afspraken: contact tussen de bewoner en diens andere familieleden en/of naasten is enkel mogelijk via de met dranghekkens afgebakende zone op het voorplein van het woonzorgcentrum ter hoogte van de dranghekkens. De bezoeker die langskomt op de kamer van de bewoner ( = partner, [schoon-] kind en/of mentor) begeleidt de bewoner naar buiten in de afgebakende zone. Deze bezoeker én de bewoner blijven langs de binnenzijde van de dranghekkens. De andere familieleden en/of naasten - max. 4 personen - staan aan de buitenzijde van de dranghekkens ter hoogte van een A3-document  met de boodschap “Contactpunt bezoeker”. Op deze manier blijft de verplichte afstand ( = social distancing = 1,5 meter) behouden tussen de verschillende bezoekers. Elke bezoeker draagt een mondneusmasker. Houd rekening met de weersomstandigheden. De bewoner kan plaatsnemen op een voorziene tuinstoel. De bezoeker die als “ander familielid en/of naaste” langskomt, voorziet zelf in de nodige handhygiëne (of draagt handschoenen) gezien hij/zij wellicht contact zal maken met het dranghekken. Bij aankomst van de bezoeker ter hoogte van de inkom van het woonzorgcentrum gelden volgende afspraken: elke bezoeker draagt minstens vanaf het binnenkomen van ons woonzorgcentrum een mondneusmasker (zowel de mond als de neus dienen bedekt te zijn). Dit mag een stoffen of een chirurgisch exemplaar zijn. De bezoeker mag dit mondneusmasker pas verwijderen op het moment hij/zij het bezoek beëindigt bij het verlaten van het woonzorgcentrum. Elke bezoeker dient zich te registreren ( = naam, contactgegevens, ...) op een voorzien document dat zich ter hoogte van de inkom bevindt. Elke bezoeker wast én ontsmet de handen in de voorziene ruimte ter hoogte van de inkom. Vanaf woensdag 17 juni is het toegestaan dat de bezoeker in het woonzorgcentrum de bewoner naar buiten begeleidt en samen een toertje wandelt op het domein van wzc Sint-Felix, op voorwaarde dat: vanaf het moment de bezoeker en de bewoner de met dranghekkens afgebakende zone verlaten, dient ook de bewoner een chirurgisch mondneusmasker te dragen. Elke bewoner kreeg één herbruikbaar ( = wasbaar) mondneusmasker op de kamer in een enveloppe. De bezoeker en de bewoner wandelen (al dan niet met rollator of rolstoel) énkel met twee. De bezoeker en de bewoner slaan geen babbeltje met andere bewoners of bezoekers. Bezoek van meerdere naasten van de bewoner blijft via de met dranghekkens afgebakende zone gebeuren. Kortom: tijdens het wandelen buiten de afgebakende zone is het afspreken met nog andere naasten/personen niet toegestaan. Bij het terug naar binnen komen van het woonzorgcentrum ontsmetten zowel de bewoner als de bezoeker de handen. Het mondneusmasker van de bewoner mag bij het binnenkomen afgenomen worden. De bezoeker raakt in de kamer van de bewoner zo weinig mogelijk oppervlakten/objecten aan. De bezoeker kan daarom in kader van zijn rol als mantelzorger nog geen fysieke activiteiten uitvoeren (bvb. hulp bij drinken en/of maaltijden, toiletbezoek, ...). De medewerkers staan hiervoor graag ter beschikking van de bewoner.  Tijdens het bezoek dient de bewonerskamer zoveel als mogelijk verlucht te worden. De bezoeker zet het raam op kiepstand of zorgt er minstens voor dat de verluchtingsrooster boven het raam open staat. De bezoeker in het woonzorgcentrum spreekt tijdens het bezoek in het woonzorgcentrum geen andere bewoner(s) en/of familieleden aan om samenscholing te voorkomen. Medewerkers kunnen in kader van veiligheid en continuïteit van zorg- en dienstverlening enkel aangesproken worden voor het noodzakelijke. Een zo groot mogelijke afstand wordt bewaard op het moment de bezoeker een andere bezoeker of medewerker kruist (bvb. in een gang van het woonzorgcentrum of op de kamer van de bewoner).Met die reden mag er slechts 1 bezoeker per keer de lift gebruiken. Toiletbezoeken in het woonzorgcentrum worden zoveel als mogelijk beperkt. Indien de nood toch hoog is, kan de bezoeker énkel gebruik maken van het toilet op de kamer van de bewoner (dus NIET van het gemeenschappelijke toilet). Dit kent als reden dat er geen mogelijke transmissie gebeurt van het coronavirus tussen verschillende bezoekers. Het bezoek respecteert het tijdstip én de werking van het maaltijdgebeuren ‘s avonds (tussen 16u45 – 17u45) waarbij de bewoner zijn maaltijd nuttigt in de gemeenschappelijke eetzaal (met uitzondering van bedlegerige bewoners). Huisdieren worden nog niet toegelaten in het woonzorgcentrum. Deze mogen voortaan buiten wél op bezoek komen bij de bewoner op voorwaarde dat de bewoner bij het naar binnenkomen van het woonzorgcentrum meteen zijn/haar handen wast ter hoogte van het sanitair in de inkom. Bezoeken door de bewoner aan de thuiscontext, blijven voorlopig nog uitgesloten. De huidige bezoekersregeling in de serviceflats: Maximum 2 bezoekers per bezoekmoment. (In het rust- en verzorgingstehuis wordt bezoek van 1 persoon toegestaan met een contacttijd van 1 uur per dag.) Bezoek kan enkel plaatsvinden indien bezoeker en bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en gedurende de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is. Bezoek in open lucht blijft de voorkeur genieten. Ondanks deze nieuwe bezoekersregeling willen we mobiele bewoners en hun familieleden/naasten met aandrang vragen nog zoveel als mogelijk buiten verder af te spreken om mekaar te zien. Bij aankomst van de bezoeker(s) ter hoogte van de inkom van de serviceflats gelden volgende afspraken (zoals op heden reeds van toepassing is voor de dichte naaste die de bewoner voorziet van het noodzakelijke): elke bezoeker draagt minstens vanaf de inkom van de serviceflats een mondneusmasker (zowel de mond als de neus dienen bedekt te zijn). Dit mag een stoffen of een chirurgisch exemplaar zijn. De bezoeker draagt dit masker gedurende het hele bezoek (zowel in de gangen van de serviceflats als in de serviceflat van de bewoner), minstens tot op het ogenblik hij/zij de serviceflats naar buitengaat. Elke bezoeker dient zich te registreren ( = naam, contactgegevens, ...) op een voorzien document dat zich ter hoogte van de inkom bevindt. Elke bezoeker ontsmet de handen ter hoogte van de inkom (handalcohol is voorzien). In de serviceflat behoudt het bezoek en de bewoner zoveel als mogelijk afstand ( = social distancing). Het bezoek raakt in de serviceflat van de bewoner zo weinig mogelijk oppervlakten/objecten aan. Tijdens (en/of zeker na) het bezoek dient de serviceflat zoveel als mogelijk verlucht te worden. De bezoeker spreekt tijdens het bezoek geen andere bewoner(s) en/of familieleden aan. Een zo groot mogelijke afstand wordt bewaard op het moment de bezoeker een andere bewoner of een andere bezoeker kruist (bvb. in een gang van de serviceflat). Met die reden mag het bezoek van slechts 1 bewoner per keer de lift gebruiken. Het bezoek kan geen gebruik maken van het gemeenschappelijke toilet in het woonzorgcentrum. Toegang tot het woonzorgcentrum is nog steeds niet mogelijk, niet voor de bewoner van de serviceflat, noch voor het bezoek van deze bewoner. Dit kent als reden dat er geen mogelijke transmissie gebeurt van het coronavirus tussen de serviceflats en het rust- en verzorgingstehuis. Huisdieren worden nog niet toegelaten. Mogen wij u in kader van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van éénieder verzoeken bovenstaande afspraken nauwgezet op te volgen. Indien wij merken dat bepaalde maatregelen niet strikt opgevolgd worden, kunnen wij in functie van het belang voor de bewoners en medewerkers de mogelijkheid tot bezoek terugschroeven.  U zal ons mits een strikte naleving blijven helpen om besmetting te voorkomen en het Covid-19 virus buiten te houden. Immers zal het niemand onbekend zijn tot welke drama’s het leidt wanneer het virus het woonzorgcentrum binnendringt en daar toeslaat. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen. Bedankt voor al uw geleverde én nog toekomstige inspanningen!  
   Lees verder...
  • Jaarlijkse barbecue

   16/06/2020
   In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue. Van harte welkom in onze feesttent van 11u30 tot 16u00. De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze residenten. Gezien de coronacrisis in de eerste helft van dit jaar wordt de barbecue dit jaar uitzonderlijk geannuleerd.
   Lees verder...
  • TevredenheidsenquĂȘte bewoners

   13/12/2019
   Tevredenheidsenquête bewoners woonzorgcentrum (excl. kortverblijf en assistentiewoningen): 4,54/5
   Lees verder...
lid van  
ondersteund door