Hartelijk welkom op onze website.

Woonzorgcentrum Sint-Felix ligt in het centrum van het landelijke Herne, in het hartje van het Pajottenland. Onze gebouwen geven uitzicht op de groene en landelijke Aerebeek-vallei. 
Als woonzorgcentrum willen wij een humane, hoog kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening in een thuisvervangend milieu bieden aan zowel valide, semi-valide als zwaar zorgbehoevende ouderen. Dit kan via ons aanbod van verschillende woonzorgvormen in overeenstemming met de wensen en de behoeften van de bewoners en hun naasten. Zo scheppen wij de kans tot het behouden en/of ontwikkelen van de individuele mogelijkheden van de bewoner, waarbij zelfontplooiing, sociale contacten, een aangepast activiteitenaanbod en een zinvolle dagbesteding worden aangeboden. 
Via deze weg willen wij u informeren over het reilen en zeilen binnen ons woonzorgcentrum. Indien u, na het raadplegen van onze website nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.

 

60
woongelegenheden
63
medewerkers
2
afdelingen
4
kortverblijf kamers
13
assistentiewoningen

 

Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen. 

Zorgaanbod

Woonzorgcentrum

Ons woonzorgcentrum beschikt over 60 woongelegenheden, verdeeld over 2 afdelingen. 14 woongelegenheden richten zich tot valide, semi-valide en zorgbehoevende ouderen die omwille van hun persoonlijke thuissituatie of hun gezondheid niet meer in staat zijn volledig zelfstandig te leven.
46 woongelegenheden richten zich tot zwaar zorgbehoevende ouderen die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om thuis te blijven. 

 

Kortverblijf

Wij beschikken over 4 kamers voor kortverblijf. Deze kamers kunnen een oplossing bieden indien er nood is aan een tijdelijk verblijf om medische redenen, om sociale redenen of om de thuiszorg even te ontlasten. Een nauwe samenwerking met de ziekenhuizen en thuiszorgdiensten uit de regio ligt voor de hand.

 

Assistentiewoningen

Binnen onze 13 assistentiewoningen kunnen ouderen zelfstandig wonen en volgens wens of in geval van nood beroep doen op onze crisis- en overbruggingszorg, maaltijden en andere services. Op heden zijn wij in volle voorbereiding voor de realisatie van de nieuwbouw van 38 assistentiewoningen.

 

Ontmoetingscentrum voor ouderen

Het woonzorgcentrum beschikt over een ruime en gezellige cafetaria. Naast de bewoners en hun bezoekers staat deze ruimte ook open als ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt. Een gezellige kaartnamiddag, een tasje koffie drinken of een kijkje komen nemen in ons huis is mogelijk zonder voorafgaande afspraak. Mits voorafgaandelijk overleg is het nuttigen van een middagmaal door niet-bewoners of bezoekers eveneens mogelijk aan een zeer democratische prijs. Zo hebben wij op een heden een samenwerkingsovereenkomst met het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn om oudere burgers uit omstreken ‘s middags gezellig te laten tafelen in onze cafetaria.

 

Meer over ons zorgaanbod | Dagprijzen |  Historiek     

Missie

Voortbouwend op het pionierswerk van de Zwartzusters Augustinessen van Halle en in nauwe samenwerking met de andere leden woonzorgcentra van de Solidumgroep, realiseren wij, binnen de grenzen van het wettelijk kader, onze opdracht.

In Sint-Felix is dit een totale, warm - menselijke zorg waar ouderen een aangenaam verblijf wordt geboden met aandacht voor hun noden en wensen binnen de grenzen van ons hulp- en dienstverleningsaanbod.

Vanuit onze Christelijke inspiratie zijn we de bewoners liefdevol nabij in zorg- en zingevingsvragen. Met waardering voor het unieke van elke mens bieden we hen begeleiding om comfortabel te wonen en te leven tot het levenseinde toe. We bieden hen de mogelijkheid zich thuis te voelen en hun leven verder te leven samen met de medebewoners en al hun betekenisvolle relaties.

We realiseren onze opdracht met gemotiveerde en deskundige medewerkers die hun verantwoordelijkheid opnemen. Dit gebeurt met zin voor initiatief en creativiteit, in een geest van openheid en samenwerking met waardering voor alle disciplines en respect voor elk individu. Ze worden hierbij ondersteund door alle leidinggevenden en krijgen ruimte voor persoonlijke groei.

Als vereniging zonder winstoogmerk wensen we een gezond en evenwichtig financieel beleid uit te bouwen en wensen we de beschikbare middelen optimaal en maatschappelijk verantwoord in te zetten. Gerealiseerde overschotten worden geherinvesteerd in de organisatie.

Als open huis, geïntegreerd in de lokale gemeenschap, betrekken we de familieleden als partners in de zorg en waarderen we de inzet van alle vrijwilligers.

Om aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een stimulerende leeromgeving te zijn.

We trachten door ons kwaliteitsstreven onze werking permanent te verbeteren én door een vernieuwend beleid ons dienstenaanbod steeds actueel te houden.

Vacatures

Verpleegkundige (Voltijds)
 • Nieuws

  • Bezoekersregeling in kader van coronamaatregelen vanaf woensdag 2 september

   03/09/2020
   Beste, Het coronavirus heeft ons leven danig beïnvloed in de voorbije maanden met tal van beperkende maatregelen die voor de ene te streng zijn en voor de andere niet streng genoeg. De dalende besmettingscijfers laten ons toe onze bezoekersregeling wat te versoepelen. Uiteraard kunnen we de weerslag van de heropening van de scholen vandaag nog niet inschatten en dit weerhoudt er ons van de deuren voor éénieder open te zetten. Vanaf morgen (woensdag 2 september 2020) geldt onderstaande bezoekersregeling. Ondanks de nieuwe bezoekersregeling grotendeels gelijkloopt met een eerdere bezoekersregeling, vragen we u onderstaande afspraken grondig door te nemen.   Wie kan op bezoek komen? De bezoeker is de partner van de bewoner, een (schoon-) kind van de bewoner en/of de mentor van de bewoner.   Bezoekers, of leden van de bubbel van die bezoekers, mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen, de laatste 14 dagen niet teruggekeerd zijn uit een rode zone (buitenland) tenzij ze een negatieve test hebben en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op COVID-19. Als de bezoeker positief getest is, kan hij enkel terug op bezoek komen als de huisarts van die bezoeker inschat dat hij/zij niet meer besmettelijk is.   Bezoek in open lucht blijft de voorkeur genieten. Ondanks de bezoekersregeling willen we mobiele bewoners en hun familieleden/naasten vragen opnieuw onderling af te spreken om mekaar te zien ter hoogte van de met dranghekkens afgebakende zone op het voorplein van het woonzorgcentrum ( = bewoner binnen de afgebakende zone, familieleden erbuiten).   Bezoek in het woonzorgcentrum ( = partner, [schoon-] kind en/of mentor) is elke dag mogelijk, ook in het weekend.   Per dag worden 2 bezoekers toegelaten op de kamer van de bewoner tussen 14u00-19u00 met een duurtijd van maximum 2 uur. De 2 bezoekers behoren tot éénzelfde bubbel.  De volgende dag mogen 2 andere bezoekers ( = [schoon-] kinderen) langskomen in het woonzorgcentrum. De familieleden spreken onderling af wie er op welke dag op bezoek komt.     Gezien we alle bewoners en andere familieleden ( = zussen, broers, [achter-] kleinkinderen, ... ) of naasten de kans willen geven mekaar te zien, gelden onderstaande afspraken: contact tussen de bewoner en diens andere familieleden en/of naasten is enkel mogelijk via de met dranghekkens afgebakende zone op het voorplein van het woonzorgcentrum ter hoogte van de dranghekkens. Eén van de twee bezoekers die langskomt op de kamer van de bewoner ( = partner, [schoon-] kind en/of mentor) begeleidt de bewoner naar buiten in de afgebakende zone. De bezoeker die de bewoner naar buiten begeleidde, verlaat de afgebakende zone zo snel als mogelijk en voegt zich bij de andere familieleden en/of naasten die zich buiten de zone bevinden. Kortom, de bezoeker mag enkel in de afgebakende zone voor de transfer van de bewoner ( = bewoner naar buiten én binnen brengen). Gelieve de nodige afstand ( = 1,5 meter) te behouden ten opzichte van andere bezoekers.Elke bezoeker draagt een mondneusmasker. Houd rekening met de weersomstandigheden. De bewoner kan plaatsnemen op een voorziene tuinstoel. De bezoeker die als “ander familielid en/of naaste” langskomt, voorziet zelf in de nodige handhygiëne (of draagt handschoenen) gezien hij/zij wellicht contact zal maken met het dranghekken.   Bij aankomst van de bezoeker ( = max. 2 personen) ter hoogte van de inkom van het woonzorgcentrum gelden volgende afspraken: elke bezoeker draagt vanaf het betreden van de site van ons woonzorgcentrum een mondneusmasker (zowel de mond als de neus dienen bedekt te zijn). Dit mag een stoffen of een chirurgisch exemplaar zijn. De bezoeker mag dit mondneusmasker pas verwijderen op het moment hij/zij het bezoek beëindigt bij het verlaten van de site van het woonzorgcentrum.  Elke bezoeker wast én ontsmet de handen in de voorziene ruimte ter hoogte van de inkom. Elke bezoeker dient zich te registreren ( = naam, contactgegevens, ...) op een voorzien document dat zich ter hoogte van de inkom bevindt. De registratieformulieren worden 14 dagen bijgehouden. Daarna worden ze vernietigd.   Het is toegestaan dat de bezoeker in het woonzorgcentrum de bewoner naar buiten begeleidt en samen een toertje wandelt op het domein van wzc Sint-Felix, op voorwaarde dat: de bezoeker en de bewoner wandelen (al dan niet met rollator of rolstoel) énkel met twee (of max. 3 personen in geval er 2 bezoekers zijn). De bezoeker en de bewoner slaan geen babbeltje met andere bewoners of bezoekers. Bezoek van meerdere naasten van de bewoner blijft via de met dranghekkens afgebakende zone gebeuren. Kortom: tijdens het wandelen buiten de afgebakende zone is het afspreken met nog andere naasten/personen niet toegestaan. Bij het terug naar binnenkomen van het woonzorgcentrum ontsmetten zowel de bewoner als de bezoeker de handen. De bewoner dient geen mondneusmasker te dragen.   De mogelijkheid tot het afgeven van wasgoed, het afgeven van kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeaus, … gebeurt opnieuw tijdens het bezoek op de kamer van de bewoner. De werking van het loket stopt dus vanaf vanavond (dinsdag 1 september 2020).   De bezoeker raakt in de kamer van de bewoner zo weinig mogelijk oppervlakten/objecten aan. De bezoeker kan daarom in kader van zijn rol als mantelzorger nog geen fysieke activiteiten uitvoeren (bvb. hulp bij drinken en/of maaltijden, toiletbezoek, ...). De medewerkers staan hiervoor graag ter beschikking van de bewoner.    Tijdens het bezoek dient de bewonerskamer zoveel als mogelijk verlucht te worden. De bezoeker zet het raam op kiepstand of zorgt er minstens voor dat de verluchtingsrooster boven het raam open staat.   De bezoeker in het woonzorgcentrum spreekt tijdens het bezoek in het woonzorgcentrum geen andere bewoner en/of familieleden aan om samenscholing te voorkomen. Medewerkers kunnen in kader van veiligheid en continuïteit van zorg- en dienstverlening enkel aangesproken worden voor het noodzakelijke.     Een zo groot mogelijke afstand wordt bewaard op het moment de bezoeker een andere bezoeker of medewerker kruist (bvb. in een gang van het woonzorgcentrum of op de kamer van de bewoner). Met die reden mag enkel bezoek uit dezelfde bubbel samen de lift gebruiken.   Het bezoek respecteert het tijdstip én de werking van het maaltijdgebeuren ‘s avonds (tussen 16u45 – 17u45) waarbij de bewoner zijn maaltijd nuttigt in de gemeenschappelijke eetzaal (met uitzondering van bedlegerige bewoners).   Huisdieren worden nog niet toegelaten in het woonzorgcentrum. Deze mogen buiten wél op bezoek komen bij de bewoner op voorwaarde dat de bewoner bij het naar binnenkomen van het woonzorgcentrum meteen zijn/haar handen wast ter hoogte van het sanitair in de inkom.   Bezoeken door de bewoner aan de thuiscontext, blijven voorlopig nog uitgesloten.   Mogen wij u – net als voorheen - in kader van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van éénieder verzoeken bovenstaande afspraken nauwgezet op te volgen. Grote dank voor éénieders voorbije (én nog toekomstige) geduld en respect voor de veiligheidsmaatregelen die gelden binnen ons woonzorgcentrum.   Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen met ons woonzorgcentrum.  
   Lees verder...
  • Jaarlijkse barbecue

   16/06/2020
   In de eerste helft van september organiseren we op zondag ons jaarlijks tuinfeest met barbecue. Van harte welkom in onze feesttent van 11u30 tot 16u00. De opbrengst gaat integraal naar onze animatie-activiteiten welke georganiseerd worden voor onze residenten. Gezien de coronacrisis in de eerste helft van dit jaar wordt de barbecue dit jaar uitzonderlijk geannuleerd.
   Lees verder...
  • TevredenheidsenquĂȘte bewoners

   13/12/2019
   Tevredenheidsenquête bewoners woonzorgcentrum (excl. kortverblijf en assistentiewoningen): 4,54/5
   Lees verder...
lid van  
ondersteund door